Adatkezelési tájékoztató

A www.edutechhungary.com Portál (a továbbiakban: Portál) üzemeltetője a EduTech Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.; cégjegyzékszám: 11-10-001798; adószám: 28953973-2-11; a továbbiakban: Társaság/Szolgáltató). A Portálon lehetőség van regisztrálni a Társaság által létrehozott Koalícióba, a Szolgáltató által szervezett eseményekre, illetve a felhasználók hírlevélre iratkozhatnak fel.

Szolgáltató az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a Portálon történő adatkezelésekkel, valamint a Szolgáltató által ellátott tevékenységekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel (a továbbiakban: Infotv.) összhangban.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik a Felhasználó által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatainak kezelésére, továbbá mindazokra a személyes adatokra, amelyeket akár a Társaság online felületein vagy a ’Cookie’-k alkalmazásával gyűjt a Társaság.

Kérjük a Portálra látogatókat, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót figyelmesen olvassák el!

I. Értelmező rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató alkalmazásában:

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése;
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • Felhasználó: a Portált meglátogató, böngésző személy, illetve a Portálon regisztráló, illetve hírlevélre feliratkozó személy (érintett);
 • Online felület: a Társaság által üzemeltetett Portál (www.edutechhungary.com);

II. Általános rendelkezések

A Társaság Portáljához bárki – személyes adatai megadása nélkül – hozzáférhet, a Portálon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat, azonban a Portálon lehetőség van regisztrációra személyes adatok megadásával.

A Portálon megvalósuló esetleges adatkezelésre vonatkozóan a Szolgáltató adatkezelőnek minősül. A Szolgáltatások nyújtása során a szolgáltató szintén adatkezelőnek minősül.

A Felhasználók által megadott adatokért és általuk feltöltött tartalmakért a Felhasználók felelnek, azért a Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató bármikor egyoldalúan jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót módosítani. A szolgáltató az adatkezelési tájékoztató módosítását a Portálon, külön menüpontban történő megjelenítésével teszi közzé. A Felhasználókat kérjük, hogy minden Portál látogatás esetén olvassák el figyelmesen az adatkezelési tájékoztatót.

A jelen adatkezelési tájékoztató a Portálon folyamatosan elérhető. A Felhasználók a jelen adatkezelési tájékoztatót a Portálon megnyithatják, azt megtekinthetik, kinyomtathatják, lementhetik, azonban azon nem módosíthatnak, erre csak a Szolgáltató jogosult.

III. Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja, módja, időtartama

Az adatkezelés jogalapjai főszabály szerint az alábbiak:

a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhaszn áló, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
d) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerint az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges (a továbbiakban: Létfontosságú érdek);
e) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítván y gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges (a továbbiakban: Közérdek);
f) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek).

1. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben a Felhasználó telefonon, e-mailen vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon felveszi a Szolgáltatóval a kapcsolatot, úgy a Felhasználó által megadott adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kezeli a Szolgáltató. Az adatkezelés célja, hogy a Szolgáltató meg tudja válaszolni a Felhasználó kérdéseit. A Szolgáltató  a kapcsolatot naplózza. A Felhasználó hozzájárulása önkéntes, mivel a kapcsolatfelvétel tevőlegesen történik. Az ezzel kapcsolatos adatokat töröljük, amikor a szóban forgó kommunikáció befejeződik és az adott ügy véglegesen megoldódott.

2. Marketing célú megkeresés, hírlevél küldés esetén történő adatkezelés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy marketing célú megkeresést, illetve hírlevelet küldünk a hírlevélre kifejezetten feliratkozott személyek részére. A hírlevélre feliratkozni a Portálon lehetséges, az erre vonatkozó checkbox kipipálásával, illetve gomb megnyomásával. A hírlevélre feliratkozott Felhasználó a checkbox kipipálásával ahhoz járul hozzá, hogy a Társaság a részére marketing célú megkereséseket, üzleti ajánlatokat, illetve hírlevelet küldjön.

A hírlevélre feliratkozott személyek a hírlevélről bármikor jogosultak leiratkozni, minden egyes hírlevél alján szereplő leiratkozom linkre kattintással is. Aki a hírlevélről leiratkozott, annak a Szolgáltató a továbbiakban hírlevelet nem küld.

A hozzájárulás visszavonása esetén hozzájárulását bármikor újra megadhatja. A hozzájárulás megadása nem feltétele egyetlen Szolgáltatás igénybevételének sem.

E-mail cím és név megadása a hozzájárulás megadásakor kötelező, anélkül a hozzájárulás megadása nem lehetséges. A hozzájárulás visszavonásához is e-mail cím és név megadása kötelező az azonosíthatóság érdekében.

ÉrintettKezelt adat típusAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
Hírlevél címzettjeNévÉrintett felhasználóElektronikus direkt marketing üzenet, hírlevél küldéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig
E-mail címÉrintett felhasználóElektronikus direkt marketing üzenet, hírlevél küldéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulásaHozzájárulás visszavonásáig

3. A Portállal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés során kezelt adatok

ÉrintettKezelt adat típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapjaAdattárolás időtartama, törlés időpontja
Portált meglátogató FelhasználóIP cím, ország, használt böngésző, eszköz és operációs rendszer típusa és verziószáma, nyelvi beállítások, látogatás időpontjaÉrintett felhasználóStatisztika készítése, Portál fejlesztése, Felhasználó azonosítása, felismeréseGDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesLátogatástól számított 2 év
Portál látogatási adatok
(megtekintett oldalak, eltöltött idő, kattintások, megnyitások)
Érintett felhasználóStatisztika készítése
Portál fejlesztése
Felhasználó azonosítása, felismerése
GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont: az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükségesLátogatástól számított 2 év

A Szolgáltató a Portálon cookie-kat és egyéb különböző programokat alkalmaz annak érdekében, hogy a Portál Felhasználóinak igényeit, Portállal kapcsolatos viselkedését megismerje és azok alapján a Portált továbbfejleszthesse. A Szolgáltató a Portál látogatásokról anonim statisztikákat készít.

A fenti adatkezelés a Szolgáltató üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja Portálját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A kezelt és gyűjtött adatok köre nem jelentős, a Szolgáltató ezeket csak anonimizáltan statisztikák készítésére, elemzésre használja fel, viselkedés preferenciákat nem gyűjt, és automatizált döntéshozatal ezek alapján nem történik, személyre szabott ajánlatokat sem küld ez alapján a Szolgáltató a Felhasználóknak. Mindezekből eredően a Felhasználónak az alapvető jogait és szabadságait ez az adatkezelés nem érinti aránytalanul.

További tájékoztatást a Cookie Kezelési Szabályzat tartalmaz, melyet a Felhasználó elér a EduTech Hungary honlapján.

4. A személyes adatok kezelése regisztráció és rendezvények során

A Szolgáltató lehetőséget biztosít a Koalícióba való online regisztrációra. A Koalíció célja, hogy összekapcsolja a magyarországi és nemzetközi digitális oktatási szereplőit, illetve, hogy támogassa az oktatástechnológia terjedését a tanulás és a tanítás hatékonyabbá tétele érdekében. A Koalíció tagjai részére a Társaság lehetőséget biztosít külföldi konferenciákon való részvételre, emellett termék és szolgáltatásfejlesztési tanácsadást, piackutatás megszervezését, valamint a célpiacokra való belépéshez szükséges nemzetközi kapcsolatokat kínál.

a) Koalíciós regisztráció

A Koalícióba való regisztráció a Portálon elérhető űrlap kitöltésével veszi kezdetét. A Koalícióba természetes személyek,jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek együttesen: Szervezetek) regisztrálhatnak, így a természetes személy Felhasználónak, illetve a Szervezetet képviselő természetes személy Felhasználónak lehetősége van saját magát, illetve az általa képviselt Szervezetet önként a Portálon elhelyezett űrlap kitöltésével regisztrálni. A regisztráció során a regisztrálni kíván ó természetes személy, illetve Szervezete természetes személy képviselőjének és/vagy természetes személy kapcsolattartójának adatait kezeli a Társaság az alábbiak szerint.

A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

Kezelt adatok típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
VezetéknévÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Kapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
KeresztnévÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Kapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
Intézmény névÉrintett FelhasználóKapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. b) pont: Szerződés teljesítése
TitulusÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Kapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
E-mailÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Kapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
TelefonszámÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Kapcsolattartás, azonosítás, tagsági jogviszony létesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldés időpontjaÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldési IP címÉrintett Felhasználó (regisztrációt végző természetes személy)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása

Képmás- és hangfelvétel készítés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató a Koalíció eseményein kép- és hangfelvételeket készíthet. A Felhasználó, illetve 18. életévét be nem töltött gyermeke a Szolgáltató által szervezett eseményeken bármilyen módon (személyesen, online) megjelenik az eseményre belépéskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken róla, illetve 18. életévét be nem töltött gyermekéről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint tudomásul veszi, hogy fotók és hangfelvételek harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerülhetnek.

Az érintettek köre

A weboldalon koalíciós tagságot kérők, illetve azok természetes személy képviselőik (kapcsolattartóik) valamennyien érintettek.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnéséig, illetve tagsági jogviszony létesítése hiányában legfeljebb 2 évig tart.

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A személyes adatok fentiekben rögzített célból történő kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulását azzal adja meg, hogy a tevőlegesen beküldi jelentkezését. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a flora.retfalvi@edutechhungary.com e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: cégnév, kapcsolattartó neve és elérhetőség annak érdekében, hogy az Társaság azonosítani tudja, hogy kinek az adatait kell törölnie. A hozzájárulás visszavonása esetén az összes kezelt adata törlésre kerül. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed.

b) EdTech Summit regisztráció – Résztvevői regisztráció

A Társaság által szervezett, illetve a Társaság közreműködésével megvalósuló rendezvényeken (a továbbiakban: Rendezvények) az alábbi személyes adatok megadásával és regisztrációval van lehetőség részt venni:

Kezelt adatok típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
VezetéknévÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, rendezvényen való részvétel biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
KeresztnévÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, rendezvényen való részvétel biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
E-mail címÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, rendezvényen való részvétel biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
TelefonszámÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, rendezvényen való részvétel biztosításaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Intézmény névÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, statisztika készítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
ÉtelérzékenységÉrintett Felhasználó (jelentkező)A rendezvényen való catering biztosításaGDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldés időpontjaÉrintett Felhasználó (jelentkező)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldési IP címÉrintett Felhasználó (jelentkező)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása

Képmás- és hangfelvétel készítés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató a rendezvényein kép- és hangfelvételeket készít. A Felhasználó, illetve 18. életévét be nem töltött gyermeke a Szolgáltató által szervezett rendezvényen bármilyen módon (személyesen, online) megjelenik az eseményre belépéskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken róla, illetve 18. életévét be nem töltött gyermekéről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint tudomásul veszi, hogy fotók és hangfelvételek harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerülhetnek.

Az érintettek köre

Az EdTech Summit rendezvényekre regisztrálók

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a rendezvényt követő 6 hónapig tart.

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A személyes adatok fentiekben rögzített célból történő kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulását azzal adja meg, hogy a tevőlegesen beküldi jelentkezését. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a flora.retfalvi@edutechhungary.com e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: cégnév, kapcsolattartó neve és elérhetőség annak érdekében, hogy az Társaság azonosítani tudja, hogy kinek az adatait kell törölnie. A hozzájárulás visszavonása esetén az összes kezelt adata törlésre kerül. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed.

c) EdTech Summit regisztráció – Előadói regisztráció

Kezelt adatok típusaAdat forrásaAdatkezelés céljaAdatkezelés jogalapja
VezetéknévÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, szerződés megkötése és teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
KeresztnévÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, szerződés megkötése és teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja szerint: Szerződés teljesítése
E-mail címÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, szerződés megkötése és teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
TelefonszámÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, szerződés megkötése és teljesítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Intézmény névÉrintett Felhasználó (jelentkező)Kapcsolattartás, azonosítás, statisztika készítéseGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
ÉtelérzékenységÉrintett Felhasználó (jelentkező)A rendezvényen catering biztosítása, szerződés teljesítéseGDPR 9. cikk (2) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldés időpontjaÉrintett Felhasználó (jelentkező)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása
Üzenetküldési IP címÉrintett Felhasználó (jelentkező)Technikai művelet végrehajtásaGDPR 6. cikk (1) bek. a) pont: érintett hozzájárulása

Képmás- és hangfelvétel készítés

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Szolgáltató a rendezvényein kép- és hangfelvételeket készít. A Felhasználó, illetve 18. életévét be nem töltött gyermeke a Szolgáltató által szervezett rendezvényen bármilyen módon (személyesen, online) megjelenik az eseményre belépéskor önkéntesen hozzájárul, hogy az eseményeken róla, illetve 18. életévét be nem töltött gyermekéről kép- és hangfelvétel készüljön, valamint tudomásul veszi, hogy fotók és hangfelvételek harmadik személyek részére továbbításra, majd nyilvánosságra hozatalra kerülhetnek.

Az érintettek köre

Az EdTech Summit rendezvényekre regisztrálók.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a rendezvényt követő 6 hónapig tart.

A hozzájárulás megadása és visszavonása

A személyes adatok fentiekben rögzített célból történő kezelésére a Felhasználó önkéntes hozzájárulását azzal adja meg, hogy a tevőlegesen beküldi jelentkezését. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonhatja a flora.retfalvi@edutechhungary.com e-mail címre megküldött e-mail üzenetben, ahol kötelezően megadandó adatok: cégnév, kapcsolattartó neve és elérhetőség annak érdekében, hogy az Társaság azonosítani tudja, hogy kinek az adatait kell törölnie. A hozzájárulás visszavonása esetén az összes kezelt adata törlésre kerül. A törlési kötelezettség az elektronikus és papír alapon tárolt adatokra egyaránt kiterjed.

IV. Az adatkezelő és adatfeldolgozók

A III. pontban meghatározott adatok adatkezelője a Szolgáltató:

EduTech Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága (Magyarország)
Cégjegyzékszám: 11-10-001798
Adószám: 28953973-2-11
E-mail cím: flora.retfalvi@edutechhungary.com

A Szolgáltató részéről a Felhasználó adataihoz a Szolgáltató munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

Az adatfeldolgozók

A Felhasználó adatainak kezeléséhez, tárolásához, a Szolgáltató különböző vállalkozásokat vesz igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést köt. Az alábbi adatfeldolgozók végzik a Felhasználó adatainak feldolgozását:

Adatfeldolgozó neve és címeAdatfeldolgozás céljaAdatfeldolgozással érintett adatok köre
ViaCom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.)A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetéseA III.3. pontban megjelölt adatok
Google LLC. (USA, Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043 – Google Analytics)Google Analytics szolgáltatásA III.3. pontban megjelölt adatok

Az igénybe vett adatfeldolgozók közül az USA székhelyű adatfeldolgozók tekintetében az érintetteket az alábbi esetleges adattovábbítási kockázatokról tájékoztatjuk, összhangban az Európai Unió Bíróságának a Privacy Shield kezdeményezéssel kapcsolatban hozott, C-311/18. sz. (Data Protection Commissioner kontra Facebook Ireland Ltd, és Maximillian Schrems) ítéletével:

  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelel a GDPR előírásainak,
  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás betartja az adatbiztonsági előírásokat,
  • nem biztosítható, hogy az érintett vállalkozás megfelelő védelmi szintet biztosít a személyes adatok kezelésére,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalatra alkalmazandó jogszabályok biztosítják az alapvető szabadságjogokat és a személyes adatok védelmét,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalat felett létezik-e hatékony és független adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy szerv, amely a vállalkozás adatkezelését ellenőrzi,
  • nem biztosítható, hogy az adott vállalkozás országa betartja a személyes adatok védelmével kapcsolatos nemzetközi kötelezettségeit,
  • nem biztosítható, hogy az érintett az adott vállalkozásra alkalmazandó jog alapján és országában megfelelően és hatékonyan tudja gyakorolni adatvédelmi jogait.

A Szolgáltató jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Az ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Szolgáltató nem tehető felelőssé. Egyéb adattovábbítást a Szolgáltató nem végez.

V. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

A Társaság tiszteletben tartja a Felhasználók jogszabályban meghatározott jogait.

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Társaság a Felhasználók III. pontban meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra használja.

A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és azokat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adják. A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

A Társaság bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem rendelkezik –, illetve a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi a Felhasználó elérhető adatait.

A Társaság mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Felhasználók adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek, amely érdekében a Társaság és a Kamara biztonsági rendszert működtet.

VI. Személyes adatok védelme

A Társaság eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy

  • naprakész állapotban tartja a személyes adatokat;
  • biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket;
  • nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot;
  • védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes adatokat.

A Társaság megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket a Felhasználó személyes adatai megóvása érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben.

Ennek megfelelően a Társaság egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják.

VII. Felhasználót megillető jogok

Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján Felhasználó jogosult arra, hogy:

a) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
c) kérje a személyes adatainak törlését,
d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
f) kérje az adathordozhatóságot,
g) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat),
h) visszavonja a hozzájárulását, illetve panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.

a) Hozzáférési jog

Felhasználó jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon az adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést.

Felhasználó jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól. Azonosítás céljából további információkat kérhet az adatkezelő a Felhasználótól, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.

b) A helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult kérni az adatkezelőtől, hogy a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az adatkezelés céljától függően Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje az adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, adatkezelő pedig köteles törölni ezeket a személyes adatokat. Ebben az esetben adatkezelő további szolgáltatásokat nem tud nyújtani Felhasználó részére.

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben az adatkezelő megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet.

e) A tiltakozáshoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelőnél személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve kérheti az adatkezelőtől, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.

Ezen felül, ha Felhasználó személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Társaság, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen.

Továbbá Felhasználó jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy ezt a Társaság vagy a Kamara akadályozná.

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ha a Felhasználó személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, a hírlevelekben található hivatkozásra kattintva vagy az Adatkezelőhöz intézett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ha Felhasználó visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaságnak adott hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Társaság biztosítani a kért szolgáltatásokat.

h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha Felhasználó úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban.

Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1055 Magyarország, Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

VIII. Kapcsolattartás

Amennyiben a Felhasználó adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Társaság erre kijelölt munkatárásához. Ezen túlmenően az alább megadott címekre postázott levél formájában is felkeresheti a Társaságot.

E-mail: flora.retfalvi@edutechhungary.com
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1

IX. Egyéb rendelkezések

Adatvédelmi incidens esetén a Társaság a jogszabályoknak megfelelően bejelenti a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást vezet ezekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat i s tájékoztatja róla.

Az adatkezelő az online felületeit, valamint az azokon közölt információkat rendszeresen ellenőrzi, és minden megtesz annak érdekében, hogy az információk frissek és valódiak legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy olyan információt talál az online felületeken, amelyek már nem aktuálisak. A Társaság az ilyen információkért anyagi felelősséget nem vállal.

Az online felületek látogatói és a Felhasználók a Társaság online felületeiről más, nem a Társaság által üzemeltetett Portálokra is ellátogathat. Az ott közölt adatok helyességéért, a weblapok tartalmáért, illetve az online felületek látogatói és a Felhasználók által a Társaság online felületein megadott adatai biztonságáért a Társaság felelősséget nem vállal. Ezért ezen weblapok használata esetén kérjük győződjön meg az adott cég adatvédelmi irányelveiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023. november 13. napjától hatályos!